Familie advertenties in bladen

- Heden middag ten één uur, verloste zeer voorspoedig van een welgeschapen ZOON, EEVERTJEN SCHOUTEN, geliefde Echtgenote van M. van WINKOOP (Nijkerk, den 11 Juni 1820).

- Heden verloste zeer voorspoedig van een welgeschapen ZOON, EVERTJEN SCHOUTEN, geliefde Huisvrouw van M. van WINKOOP (Nijkerk, den 8 Spetember 1821).

- Heden verloste gelukkig van eenen welgeschapen ZOON, E. SCHOUTEN, geliefde Echtgenoote van M. van Winkoop (Nijkerk, den 28 September 1823).

- Heden morgen ten 5 uren, verloste, door Gods goedheid, zeer voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, EVERTJEN SCHOUDEN, geliefde Echtgenoote van M. van WINKOOP (Nijkerk, den 8 Maart 1826).

- Tot onze innige droefheid overleed heden ons jongste Kindje, MELIS, aan eene toenemende verzwakking, in den ouderdom van bijna twee jaren. M. van WINKOOP, E. van WINKOOP, Geb. SCHOUTEN (Nijkerk, den 22sten April 1830).

- Heden verloste door Gods goedheid vrij voorspoedig van eenen welgeschapen ZOON en eene DOCHTER, EVERTJEN SCHOUTEN, geliefde Echtgenoote van M. van WINKOOP (Nijkerk, den 3den Junij 1831).

- Het oudste onzer geliefde Tweelingen, NEELTJE, is tot onze groote droefheid, heden in den ouderdom van veertien weken overleden. M. van WINKOOP, E. van WINKOOP, Geb. SCHOUTEN (Nijkerk, den 16den September 1831).

- Heden overleed tot onze bittere droefheid, ons jongste Zoontje, MELIS, in den jeugdigen leeftijd van bijkans vijf jaren. M. van WINKOOP, E. van WINKOOP, Geb. SCHOUTEN (Nijkerk, op de Veluwe, 24 April 1836).

- Heden morgen ten 6½ uur, overleed tot mijne en mijner Kinderen bittere droefheid, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot, de Heer M. van WINKOOP, in den ouderdom van ruin een en vijftig jaren. Zijne nagedachtenis blijve bij ons in zegening, dewijl zijn verscheiden kalm en gerust was. E. SCHOUTEN, Wed. M. van Winkoop. De Affaire zal voor rekeningg der Weduwe, door haren Zoon, op dezelfde wijze worden gecontinueerd (Nijkerk, 6 Januarij 1844).

- Het heeft de Voorzienigheid behaagd, onze hartelijk geliefde Vader en Behuwd Vader, de Heer WULFERT van WINKOOP, na eene ongesteldheid van weinige dagen, in de ouderdom van 81 jaren, in de vroegen morgestond van heden, tot onze bittere droefheid door den dood van ons wegtenemen, ons onderwerpende aan den wil van Hem, wiens doen altijd wijs en goed is. M. van WINKOOP, Uit aller Naam. (Nijkerk, op de Veluwe, den 10den Augustus 1842).

- Heden morgen ten half acht uren overleed, in de ouderdom van 35 jaren, mijner hartelijk geliefden Echtgenoot, den Heer STEVEN REINIER van STEENLER, Lid van den Raad dezer Stad, na eene genoeglijke Echtvereeniging van zes jaren. E. van WINKOOP, Wed. S.R. van Steenler (Nijkerk, den 1 Augustus 1825).

- Heden beviel, door Gods goedheid, zeer voorspoedig van een welgeschapen ZOON, ANNA MARIA VAN DEN HOORN, hartelijk geliefde Echtgenoote van W. VAN WINKOOP (Nijkerk op de Veluwe, 18 mei 1848).

- Heden beviel door Gods Goedheid zeer voorspoedig van eene welgeschapen DOCHTER, A. M. VAN DEN HOORN, hartelijk geliefde Echtgenoot van W. VAN WINKOOP (Nijkerk, 16 Januarij 1839).

- Heden overleed mijn innig geliefd jongste Zoontje MIJNDERT, in den nog zoo jeugdigen leeftijd van bijna 10 jaar. W. van WINKOOP. (Nijkerk, 2 October 1863).

- Mijn vaderhart werd heden wederom zeer diep gewond door het plotseling overlijden van mijn innig geliefden Zoon RIJMERT op ruim 16-jarigen leeftijd. Eene hevige hartkwaal maakte in weinige uren een einde aan zijn voor mij en de mijnen zoo dierbaar leven. W. van WINKOOP (Renkum, 27 April 1866).

- Heden overleed, tot groote droefheid van mij, mijne kindern en behuwd-kinderen, mijn hartelijk geliefde Echtgenoote, NEELTJEN van STAVEREN, na eene ziekte van weinige dagen, in den ouderdom van ruim 70 jaren, na eene Echtverbintenis van 46½ jaren; alle die de Overledene gekend hebben zullen onze rechtmatige droefheid billijken. W. van WINKOOP (Nijkerk, 30 Julij 1831).

- Door Gods ontfermende goedheid, beviel heden morgen ten hal zeven ure, allervoorspoedigst van eenen welgeschapen ZOON, EVERTJE van WINKOOP, hartelijk geliefde Huisvrouw van JOHANNES ASTRO (Nijkerk, op de Veluwe, 30 September 1834).

- Bevallen van een MEISJE, E.M. van WINKOOP, geliefde Echtgenoote van HJ.J. Weurman. (AMSTERDAM, 7 Januari 1882).

- Getrouwd: A. van WINKOOP, van Nijkerk en D.C. HUYGENS. (Oldebroek, den 16den November 1854).

- Bevallen van een welgeschapen ZOON D.C. HUYGENS, geliefde Echtgenoot van A. van WINKOOP (Nijkerk, 8 Sept. 1855).

- Door een nootlottig toeval overleed den 9den Julij 1871, te IJsselmonde, plotseling, de Heer MELIS van WINKOOP, oud 23 jaren.

- Het heeft de Voorzienigheid behaagd, onze hartelijk geliefde Moeder, Mejuffr. JANNETJE WULVEN, laatst Weduwe van den Heer Hendrik van Winkoop, in den ouderdom van bij 58 jaren, na een ziekte van weinige dagen, in de morgenstond van heden tot zich te nemen. Diep betreuren wij ons verlies, terwijl wij ons met vertrouwen onderwerpen aan hem wiens dienst altijd wijsheid en liefde is. AALTJE van WINKOOP. GEERTRUID van WINKOOP, Mede namens onze Behuwd Broeder en Zus. (Nijkerk, op de Veluwe, den 8 September 1827).

- Te Nijmegen overleed gisteren-avond onze geliefde tante en behuwd tante, Mejuffrouw A. van WINKOOP in den ouderdom van ruim 70 jaren. H. FANGMAN. J.G. FANGMAN, OVERVOORDE (Delft, 5 Februari 1874).

- P. FANGMAN, van Delft, Weduwn. van A.J. Brillenburg, en G. van WINKOOP (Nijmegen, 26 Junij 1830)

- Bij dezen betuigen wij onzen hartelijken dank voor de liefde en belangstelling, gedurende de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Broeder, Neef en Vriend P. van WINKOOP, bewezen. Uit aller naam J. VAN WINKOOP (Nijkerk) (met pen bijgeschreven: 26 jaar, 11 Aug '90).

- In plaats van kaarten Ondertrouwd: J.M. VAN WINKOOP en K. KEIZER (Zwolle, 6 Juni 1919, v. d. Laenstr 59) (met pen bijgeschreven: geh. 17-6).

- Ondertrouwd: Lambertus van Winkoop en Hermanna van Ommen. Huwelijksvoltrekking D.V. 24 Augustus a.s. te Heerde. Kerkelijke bevestiging in de Gereformeerde Kerk te Heerde, door de Weleerw. Heer Ds. J. Ribberink om 11.30 uur. (Hattem, Nieuweweg 175, Heerde, Oenerweg 31)

- Met dank aan God en grote blijdschap geven wij u kennis van de voorspoedige geboorte van onze Zoon Jacob Marinus. L. van Winkoop, H., van Winkoop-van Ommen.

- God schonk ons tot onze grote vreugde een dochter en zusje Cora Wilma. L. van Winkoop, H. van Winkoop-v. Ommen, Jaap en Aart. (Hattem, 26 augustus 1960, Nieuweweg 28).

- Heden behaagde het de Here na een kortstondige ziekte in Zijn Heerlijkheid op te nemen, onze geliefde man, vader en grootvader Jacobus Marinus van Winkoop, in de leeftijd van 68 jaar. K. van Winkoop-Keizer, L. van Winkoop, H. van Winkoop-van Ommen, Jaap en Aart. (Hattem, 12 jan. 1957, Nieuweweg 28).

- Heden behaagde het de Here in Zijn Heerlijkheid op te nemen, voor ons geheel onverwacht, onze lieve moeder, behuwd en grootmoeder Kornelia Keizer, weduwe van Jacob Marinus van Winkoop, in den ouderdom van 79 jaar. R. van Winkoop, H. van Winkoop-van Ommen, Jaap, Aart, Cora. (Hattem, 25 juni 1961, Nieuwe weg 28).

- Heden ontsliep tot onze diepe droefheid onze lieve Moeder, Behuwdmoeder en Grootmoeder EVERTJE van WINKOOP, Weduwe van JOHAN PHILIP MARMELSTEIN, in den ouderdom van 78 jaar. Haar heengaan was vrede. Uit aller naam: A.F.J. Marmelstein. (Amsterdam, 7 Dec 1930. Staringplein 12).

- Heden ontsliep tot mijne diepe droefheid mijn lieve Zuster EVERTJE VAN WINKOOP, Weduwe van Johan Philip Marmelstein in den ouderdom van 78 jaar. G. van Winkoop (Delft, 7 December 1930)

- Heden overleed tot ons leedwezen mejuffrouw A. van Winkoop. Vele jaren was zij lid van onze zangvereniging "Con Amore". Wij verliezen in haar een trouw lid. Bestuur en leden van "Con Amore". (Nijkerk, 20 okt. 1967).

- Bij deze brengen wij onzen innigen dank aan den WelEd. Heer Dr. M. Polak, Arts, Wijnhaven alhier, voor zijne zoo liefderijke en flinke behandeling, gedurende mijn ziekte enn bovenal, in de zoo buitengewoon gelukkig geslaagde operatie; zoodat ik aan ZEd., naast God, mijn leven te danken hem. J. VAN WINKOOP, H.H.Th. van Winkoop-Willebrand. (Alkemadeplein, 9 October 1882)

- Heden overleed in de blijde hoop de Opstanding, onze innig geliefde Echtgenoot, Zwager, Oom en Oudoom, de Heer JAN VAN WINKOOP in den ouderdom van bijna 79 jaren. Mede namens de familie: H.H.Th. van Winkoop-WILLEBRANDS. (Groningen, 1 Mrt. 1932, Witte de Withstraat 14b).

- Heden overleed plotseling, zacht en kalm, onze innig geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Heer Adrianus Cornelis Marinus Puijk Sr. in den ouderdom van 63 jaar. A.K.Puijk-van Winkoop. ('s Gravenh., 21 Juli 1948, Moerweg 282).

- ..... Tante, Behuwdtante en Oudtante GERRITJE VAN WINKOOP, in den ouderdom van 79 jaar. Haar heengaan was in vrede. A.F.J. Marmelstein. (Bussum, 21 October 1938, Beerensteinerlaan 42).

- Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze lieve Broeder en Behuwdbroeder, de Heer HENDRIK VAN WINKOOP in den ouderdom van 76 jaren. Amsterdam: E.A. Broekman-van Winkoop. (Utrecht, 4 Maart 1938).

- Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Mevrouw de Weduwe ENGELINA ALEIDA BROEKMAN, geb. VAN WINKOOP, in den ouderdom van 80 jaar. Laren, E.A. Otten-Broekman. (Amsterdam Z., 29 Mei 1939, Van Eeghenstraat 89).

- Geboren: YVONNE, dochtertje en zusje van Chr. v. Winkoop, J. v. Winkoop-Scheels, Jose en Wimmie. (Heerlen, 9 Januari 1956, H. v. Veldekestraat 58).

- Verloofd: Riet van Winkoop en Evert van de Waerdt. 2 april 1961 (Wijk bij Duurstede, Peperstraat 3; Doorn, Kampweg 49).

- Heden overleed te Epe tot ons groot verdriet in den ouderdom van bij 87 jaar onze lieve Moeder en Schoonmoeder JACOBA ARENDINA VAN WINKOOP, Weduwe van Johannes Marius van Hoogstraten. (Epe, 29 Nov. 1943).

- Zoo de Heere wil en wij leven hopen onze geliefde Ouders Hendrik van Winkoop en Aaltje van Olst, ??dag 22 Nov. den dag te herdenken, dat zij voor ?? jaar in den echt zijn verbonden. (Hattem, Hilsdijk W 82, November 1943).

- Heden overleed na .... ziekte, doch geduldig gedragen lijden, mijn geliefde man, onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader, broeder, behuwdbroeder en oom AREND VAN WINKOOP echtgenoot van Wilhelmina Johanna Ham in de ouderdom van 75 jaar. De bedroefde familie: Schaesberg: W.J. Winkoop-Ham; Geleen: A.M. van Winkoop, T.M. van Winkoop-Arndts en kinderen; Haelen: J.J.W. Wiersma-van Winkoop, K.J. Wiersma en kinderen; Z. Afrika: G.J. van Winkoop, J. van Winkoop-Gielen en kinderen; Heerlen: C. van Winkoop, J. van Winkoop-Scheels en kinderen; 's-Gravenhage: W.J. van Winkoop; Familie van Winkoop; Familie Ham. (Schaesberg, 24 januari 1960, Pluymaekersstraat 2).

- Heden overleed plotseling onze lieve moeder en grootmoeder WILHELMINA JOHANNA HAM, weduwe van A. van Winkoop in de ouderdom van 75 jaar. (Roermond, 30 januari 1964).

- Heden overleed, tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht mijn innig geliefde Man en onze lieve zorgzame Vader, Behuwd-, Grootvader en Schoonzoon Ir. Willem van Winkoop, echtgenoot van H.A. de Waal in de leeftijd van 58 jaren. Putten: H.A. van Winkoop-de Waal; Leopoldville (Congo): W.E. Jansonius-van Winkoop, Ir. J. Jansonius, Jan-Rijk, Hans-Arian, Kathelijne-Marieke; Putten: A.A. van Winkoop; IJmuiden: A. de Waal. (Putten, 6 sept. 1966, Bosrand 108).

- Heden overleed te Putten, na een langdurig, doch geduldig lijden, zacht en kalm, onze geliefde Dochter, Zuster en Behuwdzuster HARMINA MARIA REUTERINK, Echtegenoote van H. van Winkoop Hzn., in den ouderdom van 39 jaren. Uite aller naam: W. Reuterink (Fraterwaard, 24 Maart 1916).

- Heden overleed te Utrecht onze geliefde Oom HENDRIK VAN WINKOOP, in den ouderdom van 76 jaar. (Den Haag, 4 Maart 1938).

- Heden behaagde het de Heere, na een kortstondige ziekte, van onze zijde weg te nemen, onze lieve zorgzame vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder GEERTJE VLIEK, Echtgenote van Hendrik van Winkoop in de ouderdom van 79 jaar. Uit aller naam: H. van Winkoop (Putten, 6 april 1959, Prins Hendrikweg 2).

- Heden overleed geheel onverwacht, tot onze diepe droefheid, onze lieve zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, de heer HENDRIK VAN WINKOOP, weduwnaar van Geertje Vliek in de ouderdom van 81 jaar. Putten: P.H. Hendriksen-van Winkoop; Wijk bij Duurstede: W. van Winkoop, A.J. van Winkoop-de Jongh; Putten: H. van Winkoop, L.H. van Winkoop-Kersten. (Putten, 5 januari 1963, Prins Hendrikweg 2).

- Heden behaagde het de Heere, zacht en kalm, voor ons nog onverwacht, uit ons midden weg te nemen, onze geliefde man, vader, behuwd- en grootvader HENDRIK VAN WINKOOP, echtgenoot van H. Evers, in de ouderdom van 65 jaar. Trooste de Heere in dit voor ons smartelijk verlies. Wed. H. van Winkoop-Evers, A. van Winkoop, F. van Winkoop-Brouwer, G. van Winkoop, A. van Winkoop-v.d. Hazel, H. van Winkoop, H. van Winkoop, G. van Winkoop, W. van Winkoop-Mulderij. (Nijkerk, 27 januari 1963, Appelsestraat 36).

- Heden overleed te 's-Gravenhage nog onverwacht tot onze grote droefheid onze beste broeder en zwager ir. A.N. MOLENAAR, Oud-hoofdingenieur van het Veiligheidswezen, Officier in de Orde van Oranje Nassau. C.A. Molenaar, F.H. Molenaar-van Winkoop (Schalkhaar, 27 nov. 1959).

JANNETJE VAN KEMPEN en GEURT van WINKOOP hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben donderdag 13 juni D.V. des namiddags om 1.45 uur ten Gemeentehuize te Putten. Kerkelijke bevestiging in de Nederlands Hervormde Kerk te Putten om 2.30 uur dor de Weleerwaarde Heer Ds. Lam. (Putten, juni 1968, Nijkerkerstraat 24, Waterweg 40).

Bron: CBG, Den Haag