Familie dossier

1761 Februari 2.

Magescheid tusschen:

1e Jan Hendriksen Wijnkop (zie genealogie IIb; GvW) weduwn. van Aaltjen Evers (zie genealogie IIb 1e huwelijk) ter eenre:

2e Melis Hendriksen Wijnkop (zie genealogie IIc; GvW) en Jan Jansen Bel. als momheren van de vier onmondige kinderen van voornoemde Aaltjen Evers met name: Besseltje; Evert; Elizabeth en Aart Jansen Wijnkop. Bij de goederen o.m.

Twee morgen mheenland het Camperland genaamd,

Zijn aanpart in het Erf Couthoorn Het erf de Rodentoorn.

Een gereede aanpast in het erf in de (Joegestraat? onontcijferbaar)

Een idem van de Camer of Huisinge in de Vest in de Holkerstraat

Een morgen veenland.

Een zesde part in de goederen door hun moeij van wijlen Jacob Geurtsen in tugt gehouden.

(Protokollen Nijkerk: Testamenten Dl I 1733-1770 blz. 272; Rijksarchief Arnhem Inv.No. 860) (Collectie F.Kragt Hz.)


1796 Februari 11

Voor Lubbert van der Hoeff en Hendrik Goedhart, geerfden

In Veluwe, Compareren:

Reijer Evertsen & Aartje van Wijnkop (zie genealogie IIb5 ? ; GvW), echtl. en

Hendrik van Wijnkop (zie genealogie IIb.6; GvW) en Aaltje Lubberts, echtel. en Jan van Wijnkop.

Ze hebben 8 Februari 1796 uit de hand verkocht en transporteren nu aan: Melis van Wijnkop (zie genealogie IIc; GvW) & Aaltje Wulfertsen echtl.

Drie vierde morgen " in de camp van twee morgen me(e)hnland, het camperland genaamt, geleegen in den Ampts van Nijkerk, Buurtschap Ark. (Aan de oostzijde van de Vaart. - ten O. N. v. Diermen - ten W. Wessel ten Brink - ten Z. Claas Jelink - ten N. de diaconie van Putten. Koopsom 390 gld.

(Protocolboek Nijkerk Transporteren, De IV 1786-1803 blz 77; Rijksarchief Arnhem Inv.No. 855) (Collectie F Kragt Hz.)


1791 November 19

Voor geerfden In Veluwen compareren:

Cornelis van Aller & Reijntje Willems, echtel.

ze verkochten 31 Oct.1791 uit de hand en transporteren nu aan:

Hendrikje Elberts (zie genealogie IIa, 2e huwelijk; GvW) weduwe van Jan van Wijnkop (zie genealogie IIa; GvW) een hoekje 16vt. land 10 vt. breed op Vetkamp bij cooperses Berg, die thans door cooperses zoon Elbert van Wijnkop (zie genealogie IIIa; GvW) gebruikt wordt, schietende deszelfs lengte van het oosten na 't westen, hebbende oostwaards de steeg, die op de Vetcamperstraat aanschiet, westwaards, verkooperses hoff, zuijdwaards de cooperse en noordwaards de grond, die voor devercoopers schuur legt, zoodanig nogthans dat sij comparanten haar vrijen Uijtweg ever deese verkogte grond behouden; Sulx om en voor de summa van vijf en twintig gulden.

(Protocolboek Nijkerk, transporten IV 1786-1803 blz. 47; Rijksarchief Arnhem Inv.No. 855) (Collectie F Kragt Hz.)


1803 September 8

Voor geerfden in Veluwen compareren:

Jannetje Willems van Klven, wed. Wouter Aalbertsen, voor zich en haar minderjarige kinderen, en haar meerderjarige dochter Maria Wouters. Zij hebben uit de hand verkocht en transporteren aan:

Wulfert van Wijnkoop (zie genealogie IIIc; GvW) en Neeltje van Staveren,

Een hoekje grond geleegen aan de Zuidkant van het Huis en achter de koestal van de kopers Echt, bezijden de Bleek van de comparante in de vest van Nijkerk op Vetkamp, lang 44, breed 22 voet en vrije uitweg na de straat, door de steeg tusschen de Huijzen van Daniel Aalbertsen (is waarschijnlijk: Daniel Aalbertsen van Dijkhuizen) en van de comparante. Vrij allediaal goed. Koopsom f. 125,-

(Protocolboek Nijkerk, transporten IV 1786-1803 blz. 159; Rijksarchief Arnhem Inv.No. 855) (Collectie F Kragt Hz.)


1805 Augustus 30

Voor geerfden in Veluwen compareren:

Mr. A.P. van Westerveldt, heer van Leuvenum & A.M. Jordens, echtel. Ze heben 13 augustus 1805 uit de hand verkocht en transporteeren aan:

Wulfert van Wijnkoop (zie genealogie IIIc; GvW) & Neeltje van Staveren, echtel.

Een kamp mheenland de Gentekamp van 3 morgen te Arck (ten O de arckerweg ten W. Wouter Blom - ten Z de kinderen van wijlen Wouterus van Steenler, met de kinderen van wijlen Machiel van Keemstee, en de Kelnarij van Putten ten N de kooperen zelf en de Dijk) In pacht bij Toon Teunissen - Koopsom f 1050,-

(Protocolboek Nijkerk DL III transporten 1773-1786 blz. 18; Rijksarchief Arnhem Inv.No 854)


1808 April 29

Brand (?) van Willes, zoon van Jelis van Willes & Catharina Maria Taaij; en Philip Schouten gevolmachtigde van Jacobes Hedenrijk en gemelde C.M. Taaij echtel. wonende te Amsterdam, vroeger weduwe van Jelis van Willes voornoemd en bij diens testament 22 Mei 1781 als voogdes aangewezen. Ze hebben 2 september 1807 publiek verkocht en transporteren aan:

Wulfert van Winkoop (zie genealogie IIIc; GvW) en Neeltje van Staveren, echtel.

een erfpacht of canon ten laste van koperen zelfs ad f 4,- 's jaars met het houtgewas op de wal langs de Kipsteeg uitgezonderd hetgeen tegenover en wat verder Zuidwaarts op de zelve wal staat, dan nog het houtgewasch in het Buntje achter den Hof alsmede het hout en opgaande Boomen tot de scheiding met Willem van de Pol, op het steegje, en de halfscheid van de appelen zijnde afgespleten van het halve Erfje Strijland en gelegen in het Ampts van Nijkerk Buurtschap Sligtenhorst. (Ten O Wouter Blom, ten W de koperen, ten Z.W. van de Pol, ten N. den Kipsteeg) Koopsom f 100,-

(Protocolboek Nijkerk Deel T 1804-11 blz. 16 Slichtenhorst, transporten; Rijksarchief Arnhem Inv.No 856) (Collectie F Kragt Hz.)


1808 Mei 4

Woensdag den 4e Maij.

Op Requeste van W. van Mourik, J. van Renselaar en Wt van Wijnkoop (zie genealogie IIIc; GvW), allen woonende alhier, den 13 April l.l. overgegeven en luidende als volgt:::

Aan het Ampts Bestuur van Nijkerk

Mijne Heren!

Geven eerbiediglijk te kennen de ondergetekende W. van Mourik, J. van Renselaar en Wt. van Wijnkoop, alle woonende alhier; dat zij een Plan hebben gevormd, om in Compagnieschap een Windzaagmoolen in deze Veste aan te leggen, en dat hun daartoe geene betere en geschiktere plaats is voorgekomen, dan aan de Kolk op deze Ampts Grond. Westhalven zijlieden verzoeken om een gedeelte van die grond aan de oostkant van de Kolk of Vaart, bij de zogenaamde Pishoek gelegen en beginnende van de Lantaarnpaal tot op zes voeten afstands van de Helling, tot dat gewigtig einde van UL in gebruik te mogen erlangen onder uitdrukkelijke verpligting aan de zijde van de ondergetekende, om eene behoorlijke passage voor de Schepen en Vaartuigen en genoegzaame uitweg naar de bijgelegen Schuur en Landerijen te procureeren en te verzeekeren. En neemende Requestranten voorts de vrijdheid UL te verzoeken om hun tot encouragement van hunnen heilzame bedoeling, en uit hoofde van het groot voordeel, hetwelk natuurlijk uit deze entreprise voor de Ingezetenen van dit Ampt resulteren moet te accorderen Vrijdom van alle belastingen, ten behoeve van de Vaart dezes Ampts geheven wordende 't welk doende

W. van Mourik, J. van Renselaar, W. van Wijnkoop

(Collectie F Kragt Hz)


1808 Mei 4

Is daarop gegeven het navolgende appointement.

Het Ampts Bestuur de annexs Requeste van W van Mourik, J. van Renselaar en Wt. v. Winkoop geexamineerd hebbend, accordeerd aan de Requestranten dat gedeelte van de zogenaamde Pishoek als hierna breder gespecificeerd zal worden, ten einde aldaar een Windzaagmolen met het geen daar verder bij gehoord te mogen aanleggen, doch onder deze navolgende restrictien en Speciale Conditien.

  1. Dat de Distantie zodanig zal worden afgepaald, dat langs de Werf een ruimte blijve van acht voeten, en langs het tabaksland eene weg van twaalf voeten.
  2. Dat, ten einde aan deze kant alwaar die zogenaamde pishoek de vaart inspringt, ten allen tijde schepen kunnen geplaatst worden, aldaar langs de wal een plaats verblijven zal ter breedte van eene Roede op de punt, dat deze breedte zodanig gevolgd zal worden tot dat men het vierkante terrein van die punt bereikt heeft, en immers niet nader aan de Lantaarnpaal koome dan twee roeden om des noods goederen te kunnen laden en lossen.
  3. Dat men, tergemoetkomen voor het gemis van die reode langs het uitstek van de Wasl, aan Requestranten zal permitteeren om achter de Steenen alwaar 't geschikste en de meeste ruimte gevonden word, een loots of Schuur van ten minsten 50 Voeten ter berging van hout, te mogen zetten, welk plaats alsdan nader zal worden aangewezen.
  4. Dat het hout hetwelk aan of van de Moolen zal worden gevoerd, zodanig zal moeten geplaatst worden dat de Scheepvaart daardoor hoegenaamd niet belemmerd word nog schade leid, hier tegen handelende, zullen Requestranten telken reize in handen van de Commissaris en ter zijner Decisie moeten betaalen eene boete van 20 guldens ten voordeele van de Vaart.
  5. Dat de Requestranten alle Jaaren op den 1e Julij voor Erfpacht van de grond zullen betaalen aan handen van de tijdelijke commissaris van de Vaart eene summa van 24 guldens, en dat zij bovendien verpligt zullen zijn, om de Schraedinge langs de Vaart, zo verre hun terrein is, in eene goede orde ten haaren koste te onderhouden, waar en tegen die Schraedinge ook ter haarer Dispositie verblijft, om daar in ten haarer koste eene Helling voor hun hout aan te leggen.
  6. Dat van dit geaccordeerde ten koste van de Requestranten eene behoorlijke Erfpachtsbrief zal worden opgerigt, deze in het Boek der Handelingen van het Ampts Bestuur geinsereerd, voorts bij Appoinetement aan de Requestranten kennis gegeven en Extract dezes aan de commissaris zal worden uitgereikt, om te dienen respectievelijk ieder tot denzelver informatie en narigte.

1808 September 13

Den 13 September op verzoek van de Houtzaagmoolenaar om tot de Lantaarnpaal of tot de Punt te mogen werken, is gepersisteerd bij het Appoinetement van den 4 Maij 1808, met last nochtans aan den Commissaris van de Vaart om te zorgen dat er nimmer, dan in de uiterste noodzakelijkheid enige mestspecien aan de zijde van de zogenaamde Pishoek worden gelegd.

(Collectie F. Kragt Hz)


1808 October 13

den 13e October

Op Adres van de Houtzaagmoolenaars leidende als volgt. De Compagnieschap van de Windzaagmoolen bij hun Request aan Ulieden verzocht hebbende hun te willen accordeeren vrijdom van alle belastingen ten behoeve van de Vaart dezes Ampts geheven wordende, om redenen in gemelde Request vervat, meenden zulks door Ulieden aaan hun was geaccordeerd omdat er in Ulieden dispositie van gezweegen word; doch waaren zeer verwond der toen de commissaris hun zeide van Ulieden gelast te zijn het schip dat onze goederen transporteerde niet te laaten vertrekken voor en aleer de belastingen ten behoeve van de Vaart voldaan waaren, zoals de zelve dan ook door ons voldaan zijn, en tot nog toe voldaan zijn geworden. Wij blijven nog in hetzelfde denkbeeld om de hier vooren aangehaalde reden en neemen bij deze de vrijheid ons hierover bij Ulieden te adresseeren - ook verzoeken wij dat het Ulieden mooge behaagen dat de betaaling van de Erfpacht moge steld worden op 1e Januarij, en dat de gepermitteerde grond achter de Steenen ons mag aangewezen worden in art 3 van Uleiden dispositie vervat.

Is verstaan, dat voor deze reis, de twee eerste schepen voor zo verre Speciaal de Moolen betreffen, van de belastingen aan de Vaart verschuld zullen vrij zijn, doch dat omtrend de anderen, als niet bijzonder tot de Moolen behoorende gedifficulteerd word. Dat voorts de Erfpacht zal ingaan met den 1e Januarij 1809, en dat de geaccordeerde grond achter de steenen, op den 2 November eerstkomstig, zal aangewezen worden.

(Resolutieboek des Ampts Nijkerk, 1795-1808, blz. 324-329; Gem.Archief Nijkerk) (Collectie F Kragt Hz)


1808 November 2

Ingevolge het gebescigneerde op een 13 October l.l. is op heden, ter voldoeninge aan art. 3 van het appointement van den 4 Maij l.l verleend op Requeste van de geinteresseerdens in de Houtzaagmoolen alhier, aan Hunlieden, de bij dat artikel bepaalde grond, ter plaatsing van een Loots of Schuur, aangewezen, zullen de grond door den ampts opzigter nader worden afgebaakt

(Resolutieboek des Ampts Nijkerk, 1795-1808, blz. 332; Gem.Archief Nijkerk) (Collectie F Kragt Hz)


1803 Januari 5

Op Voorstel door een der Leeden gedaan, om de huur van de Oostercadijk en Herbergersteeg aan den Huurder Wulphert van Wijnkoop te continueeren, is dezelve alsnog voor een Jaar geconsenteerd.

(Resolutieboek des Ampts Nijkerk, 1795-1808, blz. 267; Gem.Archief Nijkerk) (Collectie F Kragt Hz)


Raadsnotulen van de stad Nijkerk, 10 Sept. 1823, Gem. archief Nijkerk.

sub f Wulfert van Winkoop verkrijgt ontslag als brandmeester, in zijn plaats wordt benoemd Jacob Couzijnsen.


Raadsnotulen van de stad Nijkerk, 7 Oct. 1824, Gem. archief Nijkerk.

Besloten in geval van oprichting van een scheep- en schuitmakerij de benodigde doorsnijding in de Kedijk te vergunnen, voorst om vissers en andere kleine schuiten vrij te laten van het betalen van sluis-, haven- en lantaarngeld. De oprichter van zo'n 'trafijk' moet een pad loshouden voor passage naar de sluis


Raadsnotulen van de stad Nijkerk, 22 Maart 1827, Gem. Archief Nijkerk.

Verhuurd: Oostkadijk en herbergersteeg ('t graangewas) aan W. v. Winkoop over 1827 voor f 26.-


Raadsnotulen van de stad Nijkerk, 27 Oct 1827, Gem. Archief Nijkerk.

Stemming voor verkiezing van 6 kiezers, voor verkiezing leden van het stedelijk bestuur. Hierbij Wt. van Winkoop, die 30 stemmen kreeg (aftreding in 1836)


Uit een pak rekeningen 1817, Gem. Archief Nijkerk

W. v. Winkoop pacht de Oost-Kadijk en Herbergsteeg voor f 26.- verschenen Petri 1817. Betaald aan polderlasten voor de stad f 90.91 aan D. v. Winkoop, ontvangen van Arhemheen.


Kopie-boek uitgegane stukken Nijkerk. A.No.3, Gem. archief Nijkerk.

No: 16-19 Juni 1827 Burg. en Weth. aan gouverneur. Over 't weeshuis zijn alhier van ouds 6 regenten gesteld, thans fungeeren als weesmeesteren: hierbij o.a. Melis van Winkoop


Rekening van de stad Nijkerk 1828, Gem. archief Nijkerk.

Bij de ontvangsten - blz 23. Van W. van Winkoop der erfpacht van de houtzaagmolen verschenen 31 December 1828 f 24,-


Raadsnotulen Nijkerk, zaterdag 24 Januari 1818, Gem archief Nijkerk.

Verzoek van Wulfert van Winkoop, tabaksplanter en Houtzaagmolenaar om palen te mogen zetten ter breedte van de loods aan de O.zijde van de Kadijk ter afzetting zijner balken. Toegestaan tot wederopzeggings toe.


Raadsnotulen Nijkerk, Woensdag 2 Juni 1819, Gem. archief Nijkerk

Verzoek van W. van Winkoop, houtzaagmolenaar, met verzoek een santimmering te mogen maken aan zijn woonhuis van de houtzaagmolen naar de zijde van de vaart. In advies gehouden.


Raadsnotulen Nijkerk, Dinsdag 6 Februari 1816, Gem. archief Nijkerk.

Er zijn 3 sollicitanten voor stadsontvanger: Derk Willem Becking, Melis van Winkoop en WIllen van Mourik. De eerste benoemd op een salaris van f. 500,-


Raadsnotulen Nijkerk, Woensdag 2 Mei 1821, Gem. archief Nijkerk.

sub b: request Melis van Winkoop, houtzaagmolenaar. Verzoek: voldoening zijner pretentien ten laste der stad groot f 387,- 312 over 1819 en f 45,- 14,- over 1820. Besloten over 1819 ten spoedigste te betalen.

(Collectie F Kragt Hz)

Bron: CBG, Den Haag