Register van overleden keurmeudigen van de kelnarij van Putten

1529-11 blz 45 Anno 1530

Item obijt Anno (15)31 GERRIT ARTSEN et uxor eius LUBBERIGH emit cormedam a me pro 4 fl. Phil. et ½ ad symbolum solvit 4 fl. Phil fuit per BESSEL GERRITSEN to Norden.


1574-6 blz. 98 Folio 93a

In hac eadem parrochia in vico Norden obijt ANDREESKEN BLOEMENDAELS (zie genealogie moeder van W; GvW) uxor MELIS BESSELSEN (zie genealogie vader van W; GvW) que ad naturam boni quod possederat per iram permutationis sese mancipaverat, promisitque maritus cum genero de iure optionis infra 14 dies 12 daleros insuper in sumptum dabit vini amphora familiae solvit 12½ stb. Actum 18 junij Anno (15)74 reliquit filiam unicam nomine GEERT[GEN MELISSEN], nuptan JOANNI WIJNCOP (zie genealogie W; GvW), qui ex ea suscepit 2 filios BESSEL (zie genealogie X1; GvW) et JACOB [JANSEN] (zie genealogie ???) solvit totum, de hac cormeda exposuerunt SLOTS et WESTENAPPEL 30 stb. ad symbolum et receperunt 60 stb. iterum.


1613-4 blz. 145 Folio 151b

Item ad Computandum anni 1612 referuntur isti 200 fl. quos solverunt Jan WIJNCOP in Putter kerspel, pro liberatis donatione filiae suae nomine ARRISKEN JANSEN uxoris GISBERT EVERSEN molitoris et LOCH LUBBERSEN ter Nijkerk pro liberatis donatione filiae suae nomine CATHARINA LOCHSEN ex speciali mandato et jussione Rev. Domini ALBERTI Abbatis, vide liber Actos.


1616-6 blz. 149

Anno 1616 circa initium Junij in pago Putten apud CORNELIS BESSELSEN RUW baxatorem [=broekenmaker] et sorrem suae nnomine HEIJM [HENRICXEN], uxorem dicti CORNELIJ obierat METTAE HENRICXEN ambae filiae HENRICH DERIXEN et BEECK [=Biecke, Bia] uxoris suae de bono Coestapel. Huius METTAE cormedam /: quae erat foetidus et octogenarius lectulus mit vile vel tritum aliqquod vestimentum :/ redemit a nobis supra dicta soror sua nomine HEIJM BROUWERS [Heijm Henricxen, vr.v. Cornelis Besselsen] pro 7½ gld. et dedit pro censu capitali neglecto 1½ gld. Actum Julij 23. Nota reliquit METTA superstitem sororem suam HEIJM, quae HEIJM quoque habet 2 filias nuptas sclicet GOUDAM [CORNELISSEN] uxorem EVERT WOLTERSEN quoque mancipi hospitis in Putten et filiam HENRICAM [CORNELISSEN] uxorem [HENRICH WICHMANS] molitoris Neoclesiani op der Holliken mollen et filium nomine HENRICH DERICXEN [lees: Henrich Cornelissen] commorantem in Putten apud parentes, procum [= minnaar, verloofde v.] HENRICAE filiae MAES ZWARTHEN [?].


1616-10 blz. 149

Anno 1616 Augustus 2 obijt in pago Putten GOUDA [CORNELISSEN} uxor EVERT WOLTERSEN [zie alinea 6 hierboven] ex qui habes supra folio praecedente huic vereso p. pro huius cormeda solvit vir eius nomine EVERT WOLTERSEN etiam cormedalis solummodo 18 Kar. gld. et 16 stb., qua intercedebant pro eo multi boni amici, et reliquibat dicat GOUDA manorennes proles scilicet 2 filios: HERBERTUM [EVERTSEN], qui paucos menses ante obitu matris suae abierat in Livoniam [= die enkele maanden voor het overlijden van zijn moeder vertrok naar Lijfland = Noord Letland] cum mercatoribus et JOANNEM [EVERTSEN], filias 4 scilicet: METTAM propemodum nubilem [= bijna huwbaar], ALHEIDAM, BEKAM et HENRICAM [EVERTSEN]. Actum Anno 1616 Octobris 23.


1619-1 blz. 152

Bergman en Cootmans goett. Anno 1619

Item 24 Maij bethaelde BESSEL GERDESEN WIJNCOP voor den keur GEERT[GEN] MELISSEN sijnder mo(e)der 55 gld. en 5 gld. voor de versuimde hooftpenningen pro culina 3 gld.


1619-6 blz. 152 Anno 1620

Zijp. Item 13 Januarius solvit MELIS WIJNCOP 11 gld. ende 4 stb. voor den keur van het Zijp van sijn zaliger vader JAN WIJNCOP.


1625-23 blz. 163

[Sept.] accorderunt mecum HENRICH et GERRIT JANSEN te Telgetarij [= te Telgt], pro cormeda fratris sui EVERT JANSEN mortui in Telgt an den Palmboom et solverunt 16 gld. et pro neglecto censu Capitali 2 gld.


1625-34 blz 163

28 [Nov.] Accordarunt mecum MELIS JANSEN cum MAES ZARISSEN et BARTHOLT AMEDIJCK, ratione fratris ipsius MELIS defuncti, dicti GERT JANSEN et dedere mihi pro cormeda 4 pistolletten [= munten] valentes 30 gld. 16 stb. computato censu Capitali et pro coquina 30 stb. Reliquit GERT JANSEN sororem GEERTGEN JANSEN op den Veen. p.


1640-3 blz. 190 Anno 1640

9 Decembris solvit HENRICHEN relicta WOLTER HEYMANSEN Neoclesiae aen die Vest an het Hollicker Endt pro neglecto censu 16 vel 27 annorrum utgue ad annum 1640 inclusive mit 3-3-0 Actum in curia nostra praesente METTE [EVERS] uxore MELIS JANSEN WYNCKEN tot Putten, habet haec HENRICHEN praedicta filiam dictam JANNICHEN [HENRICXEN], quae nupsit oeren styeffsoon [= Henrichen haar stiefzoon] GIJSBERT [WOLTERSEN] filio van WOLTER HEYMSEN de quibus vide Collect. fol. 4 et 47. [Comm.: KVP-260b, fol.4 zegt: 'HENRICHEN CORNELISSENN, uxor HENRICK WIJCHMAN molitor op de Hollicker molen', na zijn overlijden is zij hertr. met WOLTER HEYMANSEN].


1650-5 blz. 197 Anno 1650

HENRICHEN EVERSEN tot Putten. Aprilis 1mo is met mij veraccordeert BEERT BAERTZEN et ELBERT VLIJK nomine AELT GERRITZEN WYNCKOP voor die koer ende resterende hooftthyns van HENRICHEN EVERSEN des voornoemden AELT GERRITZEN in haeren leven gewesene huysvrouw dochter van EVERD WOUTERS tot Putten, gestorven in her iaer 1650 in Martio ende sulcxs voor een somme van 50 hgld. de welcke oick daetelyck erlagt ende bethaelt zyn. Pro culina dederunt - - - reliquit HENRICHEN voors. 4 proles scilicet filias tres et unum filium nomine GOIJGEN, CORNELISGEN, NAEL et EVERT [AERTSEN], omnes anno praedicto vives et minorennes [= alle in leven en minderjarig].


1651-5 blz. 199 Anno 1651

WEIM GYESEN BRAUWERS dochter Neoclesiae. 19 Juny Is overleden to Nykerck WEIM GYESEN BROUWERS dochter in haer leven getrouwet aen CLAES DEWESEN ende hebben op den 21 Junij GYSBERT WOUTERSEN neeff der voors. WEIM oick koermmoedig in sanguine met MELIS JANSEN WYNCOOP veraccordeert voor den resteerenden hooftthyns ende koer, wante geen koer noch peerden daer voorhanden waeren ende daer voor daetelyck betaelt 20 hgld. Pro culina 25 stb. ende heefft WEIM voors. by CLAES DEWESEN geprocreert [= verwekt] twee dochteren met naemen AELTGEN et GEERTGEN [CLAESEN] anno supradicto nooch onmondigh vide Coll. fol. 47


1651-10 blz. 200 Anno 1651

BEERTGEN WYNCOOPS mancipi.

Hoc eodem anno obierat in Februario BEERTGEN WYNCOPS uxor, dum viveret, PETER DE VEEN aen de Allermolen, cuius haeredes tandem compulsi iuridice refusis sumptibus et tracto equo cormedali, que vaenijt pro 74 hgld. solverunt pro censu capitili restante 15 stb. reliquit filios AERT PETERSEN, habitat op Schoenbalck, CLAES PETERSEN, habitat op den Veen, JAN PETERSEN.


1652-5 blz. 201 Anno 1652

MELIS JANSEN WYNCOP.

Anno quo supra is gestorven in Septembri MELIS JANSEN WYNCOP op het goett Neudesclaesgoett in Halwickhuisen ende hebben voor syn koer veraccordeert GERRIT MELISEN syn soon ende MELIS BESSELSEN ten huyse van ROLOFF STEENBERGEN in Putten voor 100 Kar. gld. ende daetelijck betaelt 75 hfld. 11 stb. censu capitali incluso. Actem 28 Septembris. Item 19 Novembris solvit 24-9-0-.\. totum- Praedicti MELIS JANSEN uxos METTE [EVERS, vr.v.] MELISEN SLITER est mancipi cum prolibus GERRIT, JAN, BESSEL et EVERTGEN [MELISEN], ex quibus EVERTGEN nupsit to Swill militi [= EVERTGEN, getrouwd met een soldaat te Zwolle, zie ook 1671-7].


1653-8 blz. 204 Anno 1653

HENRICHEN CORNELISEN. 12 Octobris is overleden in Nykerck HENRICHEN CORNELISEN BROUWERS weduwe Abtshoorig ende heefft voor haaere koer ende resteerende hoofft penninghe veraccordeert ende betaelt GYSBERT WOUTERSEN haerer dochter man 119-13-0 geschyet ten overstaen van GERRIT MELISSEN WYNCOOP, reliquit filiam JANNICHEN [HENRICXEN] nuptam aen GYSBERT voors. item cormedali, cui genuit WOUTER ende HENRICH [GYSBERTSEN] vide Collect. fol. 4. [zie 1640-3].


1655-20 blz. 206 Anno 1655

METTE MELISEN en die soon BESSEL. 17 Octobris met die Erffgenaemen van JAN MELISEN WYNCOOP veraccordeert voor die koeren van haer moeder METTE [EVERS, vr.v. MELIS JANSEN WYNCOOP] en BESSEL [MELISSEN], oock voor den resteerenden hooffthyns ad 155 hgld. restant de his 13-10-0 Anno 1658 11 februarius solvit 13-10-0 est totum. [zie ook 1640-3]


1657-8 blz 208 Anno 1657

GISBERT EVERSEN. Anno 1657 18 Februarij curavi arrestari hic JAN EVERSEN ratione cormedae GISBERT EVERSEN en heefft te borge gesteelt [= tot borg aangesteld] MELIS BESSELSEN ende EVERT LUBBERSEN videntur nati postquem mater libertate donata.


1658-7 blz. 209 Anno 1658

SANDER CARELSEN. 24 Aprilis hebben GERRIT MELISSEN en CLAES DE VEEN veraccordeert voor die koer SANDER CARELSEN overleden zynde den 18 deses te geven 45 hgld. item pro amphora vini 10 stb. solutum. vide Collect. fol 27


1658-8 blz. 209 Anno 1658

AERT VAN DIE VEEN. 29 Aprilis hebben CLAES VAN DIE VEEN en JAN WYNCOOP veraccordeert voor die koer van AERT VAN DIE VEEN te geven 33. gld. solutum. vide Cormedale novum fol. 17.


1659-13 blz 210 Anno 1661

CLAESCHEN ELBERSEN. 25 Augustus MELIS BESSELSEN en ELBERT AERTZEN hebben veraccordeert voor die koer van CLAESCHEN ELBERSEN in syn [lees: haar] leven getrouwet zynde gewest aen AERT AERTZEN to Beisteren, dat sy geven 70 hgld. fuit equus, censu capitali excluso qui restabat ab anno (16)40, en eenen vetten hamel. solvit vervecem [=hamel].


1665-7 blz. 213 Anno 1666

JAN MELISEN WYNCOP cormedalis in sanguine simul et possessoris Neudeclaesgoett.

8 Jannuarij solvit GERRIT MELISEN cum CARL BARTZEN cormedam fratris sui JAN MELISEN WYNCOP cormedalis in sanguine simul et possessoris Neudeclaes goett tho Halvickhuysen censu capitali incluso ad 36 hgld.


1668-2 blz. 216 Anno 1668

JAN PETERSEN cormedalis in sanguine. 7 Januarij accordata est cormeda JAN PETERSEN cormedarij cum censu capitali door CLAES PETERSEN et MELIS BESSELSEN voor 70 hgld. pro familia 2½ hgld. pro vino et solvit. dictus JAN PETERSEN fuit cormedalis in sanguine et simul possessor van Wolter Dycks goet off Kleenboockhorst.


1671-7 blz. 220 Anno 1673

GERRIT MELISEN cormedalis in sanguine. 18 Januarij soluta cormeda GERRIT MELISEN cormedalis in sanguine et possessoris boni Volenbeck ende ter Mollen. Cormeda fuit Equus venditus an WILM LIMPTER voor 13-8-0 et amphora vini. GERRIT praedictus habuit sorores. Prinam EVERTGEN [MELISEN] nuptam JORIEN eenen sergeant liggende tot Swoll, cui genuit HENRICH et GERTRUIDI [JORIENSEN], EVERTGEN obyt set cormeda restat. 2da soro vocabatur GEERTGEN MELIS[EN] nupta ANDREAE SCHAERD Praedicanti tot Vesen, cui genuit N.N.N. p. obijt GEERTGEN, cormeda restat. Tertia soror GEUWTIEN MELIS[EN] cohabitat anno 1677 Nobili AELT VAN NYVELT innupta. vide Cormed. novo. 15, Collect. fol. 4. [zie ook 1652-5]


1673-7 blz. 221 Anno 1673

GEERTGEN MELIS cormedalis in sanguine et possedit Volenbeck. 4 Aprilis denunciatur obitus uxoris Praedicantis [ANDREAS] SCHAERDT nomine GEERTGEN MELIS. genuit JACOB, AERT, DYNA, MERGE, MERTGEN [ANDRIESEN]. Cormeda accordata per maritum Dominum ANDREAM [SCHAERDT] censu capitali incluso voor 35 gld. sed restant 1680.


1676-3 blz. 224 Anno 1677

GEERTGEN MELIS cormedalis in sanguine et besitterse van Volenbeck. 6 Decembris Promisit Dominus ANDREAS SCHAERDT Praedicant tot VESEN pro cormeda uxoris suae solvere censu capitali incluso 35 gld. sed Anno 1680 restavit ergo.

Bewerkt door E.L. Steinmeier


Keurmedigen rond 1690 aan de Kelnarij van Putten

Jacobus, Aert, Dina, Maria en Merritjen Andreasz kinder van Andreas Schaert Predicant tot Vesen putantur adhuc innupti. (naar men meent op heden ongehuwd).

Gouda Melisz. Wyncoop innupta famulatur tot Harderwyck by Jr. Nieveldt.

P.M. op den Brouw in: Veluwse geslachten, jaargang 5, nr. 3


Pastoor Reinier Wijnckoop (1584-1603)

In 1584 ontmoeten we als pastoor in Barneveld een zekere Reinier Wijnckoop (1584-1603). Hij is geboren in Garderen en zou de laatste pastoor van Barneveld worden voor de Hervorming. Op deze laatste pastoor komen we uitvoerig terug, als we diverse synodes bespreken, die de Hervorming realiseerden. (pagina 36)

1583: synode van Doesburg.We weten wel, dat Barneveld in 1584 weer een "pastoor" had, nl. Reinier Wijnckoop; hij zou de laatste pastoor worden voor de Hervorming; hij heeft in Barneveld gepastoreerd van 1584 tot 1603 en stierf in 1619. We weten niet veel van hem. Heeft hij enige opleiding genoten of is hij eenvoudig in de leer geweest bij een andere pastoor? Misschien in zijn geboorteplaats Garderen? Wist hij de katholieke leer te onderscheiden van de opvattingen van de hervormers? Waar kon hij houvast vinden? Er was reeds geen bisschop meer. (pagina 122)

1593: synode van Arnhem. Hier verscheen ook Reinier Wijckop. Waarom? Omdat zijn collega's ook gingen? Uit vrees, dat hij anders afgezet zou worden? Achter zijn naam staat niet "dienaer des woorts", waaruit men zou vermoeden, dat hij de hervormde leer nog niet aanhing. (pagina 123)

1595: sysnode te Harderwijk. Nog steeds was Reinier Wijnckop niet afgezet. Omdat Barneveld als grensdorp weinig te betekenen had? Of omdat de pastoor een wijfelende indruk maakte? Nairac schreef dat Wijnckopius reeds in 1584 het Avondmaal bediende, in de stille hoop enige lidmaten te zullen aannemen. Heeft de pastoor een poging ondernomen, om het stuur om te gooien? Dan is het hem wel mislukt, want in 1600 blijkt hij nog steeds "pastoor" te zijn. (pagina 123)

We kunnen ons geen voorstelling maken, hoe de pastoor van Barneveld dit (de beeldenstorm) verwerkt moet hebben. Wat moet er in die man omgegaan zijn? Heeft hij vanaf die tijd geen mis gelezen voor de gelovigen? Misschien wist Reinier zelf niet meer, of hij katholiek of protestant was. (pagina 125)

1600: synode van Arnhem. Daar staat geschreven in artikel 11: "Also men verstaet, dat veel vrome luiden tot Barnefelt seer begeerich sijn om einen bequamen gereformerten predicant te hebben, sall middelen des onderhoudts gesocht worden, ende sall alsdan een darhenen bestelt worden." Daaruit zouden we kunnen lezen, dat Wijnckop niet bekwaam genoeg was voor deze functie. (pagina 125)

1603: synode van Harderwijk. Hier werd oordeel geveld over Reinier Wijnckoop; hij heette "tot den kerckendienst onbequam, om diversche redenen, leer en leven aengaende". Daarom wer hij door de synode uit het ambt ontslagen. Niet oneervol, want er werd bij vermeld, dat "alimentatie aan den Ed. Hove sal versocht worden". Zo verdween de laatste pastoor van Barneveld geruisloos van het toneel. In het Tyns- en Grafregister van de kerk vindt men een akte van 15 februari 1607, waarbij in overleg met de kerkmeesters werd vastgesteld, dat een zekere Evert Ghisbertss een jaarlijkse rende van vijf caroli gulden, die hij eigenlijk aan de kerk verschuldigd was, voortaan zou betalen aan Reinier Wijnckop "sijn leven langh ende vorder nijet". De Barnevelders waren de emeritus-pastoor blijkbaar niet onwelwillend gezind. Behalve de alimentatie van het Hof en de vijf caroli gulden van Evert Ghisbertss genoot de pastoor blijkbaar ook de inkomsten, die verbonden waren aan de beide vicarieën. De vicarie van St. Antonius en Sebastianus bracht in 1580 40 pond op en de vicarie van het H. Kruis was in 1580 zelfs 43 pond waard. Deze beide inkomsten heeft men de pastoor niet afgenomen; hij behield ze tot zijn dood in 1619. En daarna?. De inkomsten, verbonden aan de vicarie van St. Antonius en Sebastianus werden 22 december 1619 geschonken aan Albertus, zoon van Johannes Alberti Hattemius, predikant te Barneveld. De inkomsten van de H. Kruis-vicarie gingen 15 december 1619 naar de schoolmeester van Barneveld, een zekere Jan Bruggink. Hierbij werd vermeld: "Na het overlijden van de gewezen pastoor en predikant vier maanden geleden vacant Reyner Wijncoop". Zodoende kennen we jaar en maand van overlijden van de laatste pastoor vande grote of St. Odulphus-kerk: augustus 1619. Heel interessant is, dan Reinier in deze zinsnede "pastoor en predikant" genoemd werd. Waarschijnlijk is hiermee zijn weifelende houding prachtig getypeerd. Maar wie zal hem verwijten maken.... Tout comprendre c'est tout pardonner. (pagina 127)

(verklaring vicarie: een stichting, bestaande uit kerkelijke goederen, bestemd voor het onderhoud van een priester (vicaris of altarist), die overeenkomstig de wil van de stichter van de vicarie missen moest opdragen aan een bepaald altaar (vicarie-altaar) en andere kerkelijke diensten moest verrichten).

Uit: Rondom twee torens, geschiedenis van het Christendom te Barneveld en Voorthuizen door L.A. Hoogeboom, pastoor te Barneveld


Kelnarij van Putten, Inv. nr. 144

Extract uijt seeckere oude boecken der hoffhorige goederen der Abdije van Abdinckhoff primo met de letter B geteickent inhoudende diverse hoffgerichten van de jaeren 1457, 1464, 1470 ende 1501 berustende op die Kelnarije van Putten.

Folio 7 $ 1 Item Bessel Willemsen is een dienstman ende heeft een Abts wijff ende heeft gelooft onder een poene van 25 olde schilden dat hij hem wisselen sall na sijne goede tuschen dit ende Lamberti ende heeft sijne breucke gebetert met 12 Rijnsche gulden bij Lamberti te betaelen en

Anno 1470

Folio 64 Bona et hominis mancipi nostri.

Folio 65 $ 4 Item Bergman ende Cootmans goett heeft Bessel Willemsen ende hij en sijn wijff zijndt daer hoorigh nae Jam Arent Besselsen.

Extract uyt een ander out boeck met de letter C geteickent

Folio 2 Registrum de banis Monastery Abdinckhoff in Paderborn qua habet in provincia Geldriensi de Ao 1483.

Folio 4 Item Bergmans ende Cootmansgoett heeft nu Bessel Willemsen ende hij ende sijn wijff zijn daer hoorigh nae. Nu Arent Besselsen hij ende sijn wijff zijn hoorigh met den kinderen. Item duo filij habent uxores nobis non pertinentes.

Extract uyt de Transumpto antique van den hoffgerichte Ao 1532 gehouden.

Folio 76 verso $ 5 Bergmans ende Cootmansgoett heeft Bessel Gerritsen ende is hoorigh ende lodigs nae sijne goede ende heeft een onhoorigh wijff met vi kinderen ende is overcomen metten Abtt dat hij voor sijn ongehoorsamheit geven sall 2 goltgulden op Martini ende Petri te betalen ende voorts heeft hij gewilligt eenen koor van iiii goltgulden van sijnes wijffs versterff na oeren doodt te betalen ii gl.

Item Melis Besselsen selvet iiii daller pro cormeda matris que defuncta. Actum iiii october Ao Lxii.

Item uyt te Contrasignat der hoffgerichts van ‘t jaar 1546

Folio 25 Bessel Willemsen goett. Dat nae hem beseten ende gebruickt heeft Arent Bessels ende nu Bessel Gerritsen die dat besitt nae hovensrechten, ende sijn wijff Geert is een opgefuert wijff ende onhoorigh nae den goede. Item Geert Bessel Gerritsens huisvrouw is van den waerdigen Heeren Abt van den onhoorigheit verdraegen in den hoffgerichte dat gehouden is in den jaar XVC xxxii ende hebben sigh hier van in dese gerighte vernoitschenet.

Extract uyt Librio Holis Ao 1569

Folio 41 verso Bergmans ende Cootmansgoett alias Bessel Willems goett possident mode Melis Besselsen cum uxore Arisge ipse est mancipi Domina Eltena sed hic seho maciparuit Domino Alberti Paderbornensi Ao 1544. Hae habet unicam filiam Litam Geertge. Arisge bijt Ao 1574 in serectuto bona.

Besitt Jan Eversen Wijncop onhoorigh nae den goede sijn wijff huisse Geertge ist hoorigh daer nae end heeft daerom voor affdragt voor sijn misbruick belehingh en 12 jaeren opruckinge à dato deses voor sijn persoon te saemen betaelt 16 daler ad 30 stv vide registry adorum folio 44, fae 1, nummero 41.

Bessel Wylemsen. Ao 1457

‘t Goet beseten als een dienstman met sijnen frouwe, een Abtts wijff deswegen int ‘t hofgerichte ‘t jaar voornoemd ende sijne persoon te wisselen bij poene van 25 olde schilden aangelevert dien volgende beleent worden ende sich qualificeert ende gelevet tot 1483.

Arnt Besselsen. Ao 1492

De soon van Bessel Wylemsen Ao 1492 erft in ‘t boeke befonden welke met sijnen frouwe nae den goede hoorich. Lib B, fol 42 en Lib C fol 4.

Gerrit Aerentsz. Ao 1507

Lib. D, fol. 18 et 84 en 109. Filius Arnt Besselsen een Abttsman ende heeft een Abttswijff patet ex indicio curiali anni 1532 obi eimd filius Bessel serivite Bessel Gerritsen ist hoorig ende lodig nae sijne goede.

Bessel Gerrisen

Uxor Gerharda anno 1529. Bessel Gerritsen ende cormeda traete est varia zijnde vandien ipso 7 floreni Hollandies. Lib. a, folio 82.

Melis Besselsen. Ao 1561.

Cum uxore Arrisgebele mendaels welcke opgefortuins cormedan allis maritus soluit 14 daler et. Lib A, fol 93.

Gerigen Melissen

Nampta Arnt Wijncop een opgefert man Ao 1575. Oterius cormeda selecta Lib. A, fol. 157 et ibidem eod. …. Pte Ao 1619 ende 1620.

Bessel Jansen. Ao 1620.

Bessel filius Jan Eversen ao 1620. Vulge Bessel Berdsen. Iste Bessel redemis matria furo Gerharda cormedan anno 1619, 24 maij met 55 gl en 5 gl voor den verefuit ibidem hoofttijns et 3 gl. Lb. A, fol. 157.

Melis Besselsen. Ao 1625

Investibus.

Bron: Kelnarij van Putten, Inv. Nr. 144 (Molitor folio 17) Acte nummer 10 (RA Arnhem).


Wir Albertus Abtt des cloosters SS Petri et Pauli Apostolorum Abdinckhoff genaemd in Paderborn gelegen bekenne Wir Albertus Abtt des cloosters SS Petri et Pauli Apostolorum Abdinckhoff genaemd in Paderborn gelegen bekenne hiermit voor uns, unserm nach kommen und erinerung liesen dasz voor uns erschienen ist Johann Winkaupsz als man und mombar seine Huisfrouwe, besitter unseres hoffhorigen guettes Berchman oder Coutmans guett geheiten, gelegen in Amptt Putten nae welcken guede er nit horigh ist aber sein frouwe ist ernae horigh, versochte deswegen von uns demoedichlick dat Er voor aftracht des misbruickes …… dato dieses daerup gestanden moegtte kommen in ordelicke compositie als het dat wir genegen sein, in sein versoeck te willigen also datt Er sowell voor dat misbruick die jahren als nieuwe belienungs und zwölff jahren opruckingh von in sampt sechs zehen daler in der stück ad 30 stuyver erlangt und verwilligt hatt waerup wir gemelte comparanten mit unserem vorige schreiven hoffhorigenen Berghmans oder Coutmans guette geheiszen belient und zwölff jahren oprucking a dato diese vergunnet haben, belien und vergunnen dieselve in craft dieses, mit die restrictie dasz Er Johann Winkaupsz soch seine hoffhofigh guett nit sall moegen versplittern und beschwaren sonderen alle afgespletenen parcelen binnen elcx sechs jahren inlossen ofte mit consent verwerffen oder datt guett verlaten indien so Keure fernere opruckingh nalang coste, voorbeholten uns ….. des versterffens auff den vorigen schrijven unseren hoffhorigen guett den keur te trecken auch unseren jahrlicksen althorigen uetganck van thins, thiend und Stedicheit als wir jahrlicks daraus zo haben berechtigt sint …….. In urkunde der warheit haben wir unses Abdey secret siegell aufdrücken laeten. Das geschreven zum Putten den 23 julij Anno thausent sechs hundert eilffen.

Bron: Kelnarij van Putten, Inv. Nr. 144 (Molitor folio 17) Acte nummer 1 (RA Arnhem).


Boedelscheiding van Jan Evertsz. Wijncop

Verhandelinge over de boedelscheydinge van zaliger Johan Wincop ende Geerte Melisse sijns salige huysfrouw tusschen zijne kinderen ten overweesen van Coop Schraffert, Johan Barte, Henrick Aerts en Henrick Vlijeck.

Den eerste also Johan Wincop sijne kinderen t’samen uigenomen Melis bij sijn leven uytgeset heeft so is voorgenomen het punt van den inbrenginge ende vergelijckinge der selven goederen.

Ten eersten dat also Bessel, Evert Ghijsbberts ende Peter ter Veer voor een peerdt genoten hadde hondert dalers ende Gerrit ende Melis noch nyet datt nu hunluiden t’selve uyt de gereetste goederen off schulden sall toesetten.

Dat oock Gerrit Jansz en Melis sall worden voor aff bewesen elcx vijfftig gulden voor ende in respect datt die anderen dit lopende jaer genoten hebben den interest van oer medegegevene penningen.

Ende is volgens aen Gerrit Janssoon voor sijne ….. bewesen die somme van hondert gl capitaels staende aen ……. tot Harderw aen Aert Aerts ende twintig gl ende aen Gerrit Ghijsse negenen twintig gl daertoe vijftich gl hooft soms in t’goet Hell toecomende Hordevelt ende also hij tot profijt van den vordel aen Lubbert Jacobse geinnnet heeft drie gl sall hij twe gl te rugge geven.

Melis Janssoon is bewesen hondert ses gl aen Adriaen op Volenbeeck vijftich gl aen Karll Bentinck ende vijftich gulden aen Reyner Jansssoon sall also te rugge geven ses gl.

Daerna voorgenomen wesende die medegave aen Bessel Gerritse saliger sijnde geweest t’sestich gl s’jaere die hem nyet en sinnen uytgekeert vanwegens die bekentnis van Jan Wincop in sijn dootbedde. Is getransigneert dat die weduwe ende kinderen daer voor over die 14 jaren verloopen sullen genieten uyt ten boedel sess hondert gl die sij sullen innen ende profiteren op het gecofte stuck lants genaempt Het Kip ende voorts tot volmaeckinge van de cooppenningen aen Thonis Janssoon der satisfactie van vijff hondert ende dertich gl mite corten daeraen t’gene oer za. man sedert die voorsz. reckeninge daerop betaelt heeft. Ende watt Gerrit Janssoon ende Melis oock daer aen ten agteren sinnen bij alsso datt sij in sulcken vall t’selve Gerrit ende Melis sullen goet doen daer en boven sij aen de Heren den boedel aff houden sall hondert vijftien gl maeckende also den vollen coopspenningen van 1250 gl dat t’gesach van den keuren van Kip blyeft tottes gemene boedels last..

Watt voorts belangt de medegave van elcx duisent gl so aen Beertge als Arrisge verricht die oock in den boedel gebracht moeten worden, daer van is versproocken datt Evert ende Peter de Veer en de weduwe en de kinderen van Bessel Gerrits ende voor oer vijfte part in de selve ende sullen affdoen elcx twee hondert gl in die resterende schulden van t’Kip ende aen Gerrit ende Melis sullen sij die lottinge wesende voor oer respective 400 gl die verseeckeringe van oversettinge van hare pant t’gewijse off anders door obligaties t’oere contenteniente.

T’welck also getransigneert ende vast beslooten wesende is goet gevonden om voort te gaan totte settonge van de Mehenlande ende bouwlanden den Abtsgoede nyet onderworpen onder sulcke verspraeck dat die lotte gestelt die weduwe ende kinderen van Bessel Gerritsen oere keure sullen nemen ende t’selve behouden totten aenstaende Gerichte om mit kennisse van deselve alsdan bij oer te worden verclaert off sij ende t’gericht voor den onmundigen mit dit gecosene lott tevreden sijn oft nyet. Ende overmits Evert Ghijsberts ende bij hijlix voorwaerde toegestaen is sijn keure off hij Mullerscamp will inbrengen off nae penningsweerde aen hem behouden so sal’t hem oock vrij blyeven na gemaeckte lotte sich te verclaeren ende den effect sijner hijlix voorwaerde te genieten.

Peter ter Veer pretenderende dat hem uitten gemene boedel soude competeren die vrij copinge van sijn huisse ende daertoe 25 gl van een koe ende 27 gl te cort ontfangen aen sijn medegave. Is bij uytspraecke toegeleyt voor alles hondert ende thien gl. Daartegens hij sal innebehouden 95 gl die hij de boedel schuldich is ende uytten gemene boedel ontfangen vijftien gl.

Waernae die lotten gesett sinnen ende die weduwe ende kinderen mit oere assistenten toegelaten is die keure op voor besproockene conditien ende also nae voorgenomene deliberate gecore een camp lants genaemt die Ganse weyde ende den Boschcamp mite gl capitaels aen t’Erff Wincop op last van degene die Mullerscamp becommen t’sullen toegeven vijfftich gulden.

Voorts is mit trecken van de loten Gerrit Jans toegevallen die Legeweyde mit een corte roede west aen die andere twe roeden ende 50 gl aen Jannitge aen de bruick.

Item die helfte van Brinckcampge d’helfte van t’lant in de Norder dieck die helfte van de Hoff ende Birckcamp op last van 25 gl te geven aen degenen die Mullerscamp compt.

Peter die Veer is gevallen den halven Oversage mit die helfte aen drie langen roeden. Item d’helfte van t’Brinckcampge ende die helfte aen de andere parthie in t’voorgaende lott begrepen op last van oock uyttekeren 25 gl als voorsz.

Evert Ghijsberts is gevallen die wederhelfte van de Oversage mitte helfte van drie lange roeden. Daertoe den halven Mullerscamp ende 25 gl uit de Heynste camp en 25 gl van t’ene lott aen t’Brinckcampge mitte bijbehorende parthie allet mit den bescheyden volgende het inhout sijner elcx voorwaerden dat hij ende sijne erffgenaemen die wederhelft van de Mullerscamp sall mogen lossen te allen tijde als t’hout gevallen is mit 575 gl of t’alle jare als t’hem anders te passe sall comen mits daer hij leggende den prijs van t’halve hout nae advenant van de jare die het out is ende de prijjs die het de voorgaende jaere gegolden heeft mits een halff jaar te voren opseggende.

Melis Janssoon heeft mitt loote becomen een morge in T..roede. T’campge aen de Arlerstege mitt twe corte roeden te oogte aen de voorgaende. Item de halve Mullerscamp op die conditie van losse als vooren, daertoe 25 gl van de Heynste camp ende 25 gl van de loote van t’Brinckcampge.

Allet mit vorder conditie datt die twe so die Oversage becommen en uytmaecken sullen die het Leen verheft mitte dragen die coste gelijck ende sonder datt d’een off d’ander daerdoor sich enich voordeel sall mogen aenmatigen.

Item datt een ieder den heerlicken uytganck ende schattinge op sijn toegevallen parceel selffe dragen ende goeden sall.

Maer waert datt op den een off des andere lott boven die enige opspraeck, proces ofte evictie voorvielen datt sullen sij die andere helpen uytdragen. Wurde oock hierenboven yets meer bevonden totte boedel gehorende dat sall te allen tijde deylber wesen.

Ende dit alles onverhindert den Jongsten oer affgoedinge aen de Abts goederen. Actum den 19e january 1620. In oorconde van parthien ende overwesende dacholderen onderschreven.

In den naem ende wegen ende mitt speciale will van Bessel Gerrits weduwe ende oer moeder

Coop Schaffert, Evert Ghijsbertsen, Melis Jansen Wincop, Gerrit Jansen, Henryck Aerts.

Bron: onbekend / Via dhr. Onclin